College legt uitvoeringsprogramma 2022-2026 aan raad voor

Op 25 oktober 2022 heeft het college van B&W het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026 met de titel ‘Samen bouwen we verder’ vastgesteld en aan de raad aangeboden. Dit uitvoeringsprogramma is een uitwerking van het Raadsakkoord ‘Samen Bouwen aan de toekomst van onze dorpen’.

Basis voor de komende collegeperiode

In het College Uitvoeringsprogramma zijn acties geformuleerd op basis van de kaders die de raad in het ambitieuze raadsakkoord gesteld heeft. Het College Uitvoeringsprogramma vormt de basis om de komende jaren met inwoners en partners aan de slag te gaan en de ambities van de raad op te pakken. Dat vraagt, naast financiële middelen, ook om extra ambtelijke inzet.

Snelle acties, speerpunten en knoppenmodel

De acties in het College Uitvoeringsprogramma zijn verdeeld in verschillende categorieën;

- Snelle acties en going concern; Sommige acties zijn onderdeel van de huidige inzet van de gemeente, benoemd als ‘going concern’ werkzaamheden. Het college ziet het raadsakkoord als een oproep om het werk te continueren en daar waar nodig en mogelijk een tandje bij te zetten, de zogenaamde ‘snelle acties’. Om dit te intensiveren wordt een werkbudget van 50.000 euro aan de raad gevraagd.

- Speerpunten; Het raadsakkoord en het College Uitvoeringsprogramma strekken zich uit over een periode van vier jaar. Niet alles kan worden gerealiseerd in één jaar. Het college is, net als de raad, ambitieus. Daarom zijn speerpunten benoemd. Dit zijn de acties waarop het college versneld wil inzetten om op korte termijn resultaat voor de samenleving te bereiken. Het college vraagt de raad om een budget van 600.000 euro om deze speerpunten uit te kunnen voeren.

- Overige acties en ‘knoppenmodel’; Dit zijn acties die om nader onderzoek vragen naar de benodigde investering, maar ook naar scenario’s en keuzes die nog uitgewerkt moeten worden. In de komende maanden worden deze acties vertaald naar de benodigde inzet en financiën. Dat vormt de basis voor een knoppenmodel. Hiermee kunnen college en raad invulling geven aan de planning en prioriteiten voor de komende jaren. Dit knoppenmodel wordt in het eerste kwartaal van 2023 aan de raad voorgelegd. Net als in 2018 bij Focus met Ambitie geeft het knoppenmodel de raad de mogelijkheid keuzes te maken, te prioriteren en te sturen in de ambities. Acties die bij de behandeling van het knoppenmodel nog niet zijn uitgewerkt, worden op een later moment via een apart collegebesluit behandeld.

Meer dan het College Uitvoeringsprogramma

Natuurlijk gebeurt er meer dan de acties die nu in het College Uitvoeringsprogramma benoemd worden. De maatschappij, en ook het werk van de gemeente is continue in ontwikkeling. Van bestemmingsplannen tot de klimaatcrisis, van de opvang van vluchtelingen tot dienstverlening aan onze inwoners.

Bespreking in de raad

De raad bespreekt het College Uitvoeringsplan op de visie en adviesavond van woensdag 2 november 2022. Tijdens de raadsvergadering van maandag 21 november 2022 neemt de raad een besluit over het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de uitvoering van de speerpunten en de snelle acties uit het College Uitvoeringsprogramma.


Meer nieuws

Geen nieuws gevonden.