Gemeente Kaag en Braassem presenteert jaarrekening 2021

Gemeente Kaag en Braassem presenteert haar jaarrekening 2021. Deze is op maandag 4 juli in de raadsvergadering vastgesteld. Wat waren hoogtepunten in 2021? Wat betaalden onze inwoners? Welke inkomsten en uitgaven had de gemeente? Wat bleef daarvan over en wat gaat de gemeente met dat geld doen? Wij vertellen je graag meer.

In de jaarrekening staat beschreven hoeveel geld er waaraan is uitgegeven. Op deze manier legt de gemeente financieel verantwoording af. De hoofdlijnen van de jaarrekening zijn te vinden in een infographic (bijlage). De volledige jaarrekening is te vinden op de website www.kaagenbraassem.nl.

Hoogtepunten in 2021

"De bestuursperiode 2018-2021 ronden we af met mooie resultaten. De afgelopen jaren hebben we met elkaar veel mogelijk gemaakt. Daarnaast hebben we ook onze algemene reserve kunnen laten groeien waardoor we weer vlees op de botten hebben. De afgelopen jaren kenmerkten zich ook door de pandemie. Corona maakte deel uit van onze samenleving en vroeg om extra aandacht voor ondernemers, verenigingen en organisaties", aldus de gemeente.

"We hebben daarnaast veel doelen behaald. Zo is de Omgevingsvisie vastgesteld. Ook zijn de Integrale Kind Centra van Hoogmade, Leimuiden, Rijnsaterwoude gebouwd, opgeleverd en in gebruik genomen. In het maatschappelijk domein hebben we de samenwerking met samenwerkingspartners Tom in de Buurt (opdracht ondersteuning) en de Driemaster (welzijn) weer voor een aantal jaren verlengd."

"Door de afgelopen jaren met een ambitieprogramma te werken (Focus met ambitie) was ook duidelijk voor welke opgaven we stonden en welke keuzes er gemaakt konden worden. Van vergroening van de gemeente tot herinrichting van Winkelplein Noordplein. Ook in de gebiedsontwikkeling rond het Sportpad zijn grote stappen gezet."

Resultaat in 2021

De gemeente heeft het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 6,6 miljoen. Hiervan heeft €2,6 miljoen te maken met projecten of activiteiten waarvoor in 2021 budget beschikbaar is gesteld, maar die mede door vertragingen als gevolg van Coronamaatregelen verder uitgevoerd worden in 2022. Het overige resultaat van € 4 miljoen was voor een deel voorzien en wordt verder veroorzaakt door een aantal grote (incidentele) meevallers. De raad heeft ermee ingestemd hiervan één ton incidenteel beschikbaar te stellen voor het Amandihuis en het restant van € 3,9 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

Wat betaalden inwoners?

Een huishouden in de gemeente Kaag en Braassem betaalde in 2020 gemiddeld € 363 aan OZB, € 313 aan afvalstoffenheffing en € 277 aan rioolheffing.

Bestemming resultaat

Onderaan de streep is geld overgebleven, totaal € 6,6 miljoen. Van dit bedrag gaat de gemeente afgerond € 2,1 miljoen inzetten voor de realisatie van de ambities die genoemd worden in ‘Focus met ambitie’. Voor de realisatie van vertraagde en uitgestelde projecten en opgaven wordt € 450.000 ingezet. Van het resultaat heeft de gemeenteraad voor 2023 én voor 2024 € 50.000 beschikbaar gesteld voor het Amandihuis en tot slot gaat € 3,9 miljoen in de spaarpot om zo een buffer te hebben.

Aan de slag

Kaag en Braassem sluit 2021 af met een mooi resultaat. Het begrotingsbeeld ziet er voor 2023-2025 goed uit. Wethouder financiën Nick van Egmond geeft aan: “Fijn dat we als nieuw college met een goede financiële basis aan de slag kunnen met het vastgestelde raadsakkoord 'Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen'". Hoe het begrotingsbeeld er vanaf 2026 uit komt te zien, is nog onzeker. Doordat er vanaf 2026 structureel minder geld vanuit het Rijk naar de gemeente lijkt te komen, wordt de gemeente mogelijk beperkt in de uitvoering van haar ambities uit het raadsakkoord. Kaag en Braassem staat hier niet alleen in. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept het Rijk op snel met meer duidelijkheid te komen, zodat gemeenten financieel in staat zijn de plannen vanuit het Rijk en de ambities in de komende jaren uit te kunnen voeren.

jaar rekening.png


Meer nieuws

Geen nieuws gevonden.