Programmabegroting 2022 door de raad vastgesteld

De raad van de gemeente Kaag en Braassem heeft de programmabegroting 2022 gisteravond vastgesteld. Met deze begroting sluit de gemeente de doelen, resultaten en inspanningen uit de Samenwerkingsagenda ‘Maak meedoen mogelijk’ van 2018-2022 af. Ook is dit de laatste begroting van deze raadsperiode.

In deze begroting ziet u waar de gemeente de komende jaren geld in wil steken, maar ook waar er nog risico’s bestaan.

"In de afgelopen raadsperiode hebben we veel bereikt en mogelijk gemaakt. Denk aan het vergroenen van de openbare ruimte, planontwikkeling van bedrijventerreinen en de herinrichting van Winkelhart Roelofarendsveen. In het voorjaar van 2021 is het Masterplan Sportpad vastgesteld. De bouw van IKC de Lei is afgerond en voor IKC Rijnsaterwoude zijn de werkzaamheden in volle gang."

De gemeente presenteert deze begroting met trots, want het college stelt in deze begroting geld beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid aan het Zuideinde in Hoogmade. Daarnaast is geld opgenomen voor noodzakelijke uitbreiding van Kaskade/Kiem.

Er wordt extra geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van reguliere taken in het sociale en ruimtelijke domein. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra geld voor de maatschappelijke ondersteuning, voor jeugd en voor de uitbreiding van de formatie. "Zo kunnen we op een goede manier uitvoering geven aan de extra taken en grotere opgaven in het sociaal domein."

Ook wordt er vanwege de stijgende kosten meer geld beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp en het leerlingenvervoer. Een voorbeeld in het ruimtelijk domein is het extra budget voor het beheer en onderhoud van onder andere bruggen, dammen en steigers.

Trots op begroting

“Lange tijd hebben we met zorg tegen de begrotingsperiode vanaf 2022 aangekeken. Dit kwam vooral door de onduidelijkheid over de inkomsten die wij vanuit het rijk ontvangen. Daarnaast vallen de inkomsten uit de precarioheffing op kabels en leidingen weg en in het sociaal domein nemen de kosten nog steeds toe", zegt wethouder Petra van der Wereld. 

"We zijn daarom extra trots dat het is gelukt om deze begroting, met input vanuit de raad, toch sluitend te maken. De algemene reserve is wederom toegenomen, wat ook nodig is om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen en om voldoende weerstand te blijven behouden, ook als we de investeringen doen in bijvoorbeeld het Sportpad, IKC’s en wegen.”

Al deze ambities kan de gemeente mogelijk maken zonder de OZB extra te verhogen en met een gelijkblijvende last voor riool. Op dit moment is de afvalstoffenheffing niet kostendekkend, namelijk 87%. De opdracht is nog steeds om naar een 100% kostendekkende heffing te gaan. Dit jaar neemt de gemeente daarin de volgende stap en heeft de raad bij het vaststellen van de begroting besloten de heffing te verhogen naar 95% kostendekkend.

Infographic begroting 2022 KB.PNG


Meer nieuws

Geen nieuws gevonden.