Programmabegroting 2022

Het college van de gemeente Kaag en Braassem heeft de programmabegroting 2022 vastgesteld. Deze begroting wordt deze maand in de raadvergadering besproken en daar naar verwachting op 1 november vastgesteld.

Met deze begroting sluit de gemeente de doelen, resultaten en inspanningen uit de Samenwerkingsagenda ‘Maak meedoen mogelijk’ van 2018-2022 af. Ook is dit de laatste begroting van deze raadsperiode. In deze begroting ziet u waar de gemeente de komende jaren geld in wil steken, maar ook waar er nog risico’s bestaan. 

"In de afgelopen raadsperiode hebben we veel bereikt en mogelijk gemaakt. Denk aan het vergroenen van de openbare ruimte, planontwikkeling van bedrijventerreinen en de herinrichting van Winkelhart Roelofarendsveen. In het voorjaar van 2021 is het Masterplan Sportpad vastgesteld. De bouw van IKC de Lei is afgerond en voor IKC Rijnsaterwoude zijn de werkzaamheden in volle gang", aldus Gemeente Kaag en Braassem.

"Wij presenteren deze begroting met trots, want het college stelt in deze begroting geld beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid aan het Zuideinde in Hoogmade. Daarnaast is geld opgenomen voor noodzakelijke uitbreiding van Kaskade/Kiem. Er wordt extra geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van reguliere taken in het sociale en ruimtelijke domein. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra geld voor de maatschappelijke ondersteuning, voor jeugd en voor de uitbreiding van de formatie. Zo kunnen we op een goede manier uitvoering geven aan de extra taken en grotere opgaven in het sociaal domein. Ook wordt er vanwege de stijgende kosten meer geld beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp en het leerlingenvervoer. Een voorbeeld in het ruimtelijk domein is het extra budget voor het beheer en onderhoud van onder andere bruggen, dammen en steigers."

"Lange tijd hebben we met zorg tegen de begrotingsperiode vanaf 2022 aangekeken. Dit kwam vooral door de onduidelijkheid over de inkomsten die wij vanuit het rijk ontvangen. Daarnaast vallen de inkomsten uit de precarioheffing op kabels en leidingen weg en in het sociaal domein nemen de kosten nog steeds toe. We zijn daarom extra trots dat het is gelukt om deze begroting, met input vanuit de raad, toch sluitend te maken. De algemene reserve is wederom toegenomen, wat ook nodig is om huidige en toekomstige investeringen te doen in bijvoorbeeld het Sportpad, IKC’s en wegen."

"Al deze ambities kunnen we mogelijk maken zonder de OZB extra te verhogen en met een gelijkblijvende last voor riool. Op dit moment is de afvalstoffenheffing niet kostendekkend, namelijk 87%. De opdracht is nog steeds om naar een 100% kostendekkende heffing te gaan. Dit jaar nemen we daarin de volgende stap en willen we de heffing verhogen naar 95% kostendekkend. Dit is echter nog een beslispunt voor onze raad. Ondanks deze voorgestelde verhoging gaan de gemiddelde woonlasten voor onze inwoners totaal omlaag. Dit komt door het wegvallen van de heffing van precario."


Meer nieuws

Geen nieuws gevonden.